Logo Multi Storages
 1. Voorwerp en aard van overeenkomst
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Van Schaik Investments, hierna te noemen Multi Storages, enerzijds en huurders die opslagruimte gebruiken, hierna te noemen ‘de klant’, anderzijds. Waar van toepassing in deze algemene voorwaarden heeft ‘particuliere’ klant dezelfde betekenis als ‘consument’ in de wet, namelijk een natuurlijk persoon die handelt ten behoeve van doeleinden die buiten bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen. Enerzijds worden de Multi Storages vestiging, de gebruikte opslagruimte, het opslagproduct of de opslagdienst de ‘opslagruimte’ genoemd.
 2. Bestemming en gebruik
  1. Multi Storages verhuurt aan de klant opslagruimte volgens, in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de klant niet toegestaan de gehuurde opslagruimte een andere bestemming te geven.
   De klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de klant over de opslagruimte een eigendom of enig ander zakelijk recht verwerft. Multi Storages zal bovendien over de gehuurde opslagruimte en/of de opgeslagen goederen hoe dan ook nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer.
   Bij het aangaan van de overeenkomst garandeert de klant als enige de juridische en /of economische eigendom van de goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de goederen te aanvaarden. De klant zal Multi Storages vrijwaren en schadeloosstellen over elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen over eigendomsrecht of het recht op bezit).
  2. De klant zal de opslagruimte met de nodige zorg en in overeenstemming met het toegestane gebruik en de overeenkomst gebruiken en onderhouden. De opslagruimte moet ten allen tijde afgesloten en schoon worden gehouden. De klant zal de toepasselijke milieuvoorschriften die van tijd tot tijd in de opslagruimte van kracht zijn naleven, met inbegrip van maar net beperkt tot de voorschriften over recycling, afvalverwijdering, energie- en watergebruik en energiebesparing. De klant is verantwoordelijk voor het opruimen en verwijderen van vuil en afval in de opslagruimte. Het is de klant niet toegestaan om afval of spullen (of enig deel daarvan) binnen of buiten de opslagruimte te storten of weg te gooien op straffe van een boete van minstens EUR 50 per m3 om de (afval) verwijderingskosten te vergoeden. Er zijn trolleys beschikbaar voor het gemak van onze klanten. Na gebruik moet de trolley onbeschadigd worden teruggebracht naar de stalling. Als dit niet gebeurt, wordt er een boete van EUR 200 gefactureerd op de rekening van de klant.
  3. De klant bevestigt de opslagruimte te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik dat klant verwacht ervan te maken. De klant begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau. Multi Storages verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.
  4. De klant aanvaardt dat alle opgaven over de afmetingen van een opslagruimte schattingen zijn en een gemiddelde van een groter aantal opslagruimtes. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte in de overeenkomst geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot een prijsaanpassing.
  5. De klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.
  6. De klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de opslagruimte of die gebruik maken van de toegangscode van de klant en elke verwijzing naar ‘klant’ in deze voorwaarden houdt ook een verwijzing in naar dergelijke personen.
  7. De klant is ertoe gehouden de opslagruimte op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden (Bijv. Geen lawaai van radio’s of andere toestellen, een stof of geuren en lekkages). De klant moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om dergelijke omgevings- en milieuhinder- en/of schade te voorkomen.
  8. Het is de klant niet toegestaan;
   • De opslagruimte als werkplaats te gebruiken,
   • Handelsactiviteiten te voeren vanuit de opslagruimte,
   • De opslagruimte te gebruiken als vesting, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap,
   • De opslagruimte te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten alsook niet in het kader van belastingfraude,
   • Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Multi Storages elektrische apparaten of andere toestellen/ diensten aan te sluiten in de opslagruimte; in geval van toegestaan gebruik van elektrische apparaten moeten deze bij afwezigheid van de klant altijd uitgeschakeld staan,
   • In of op de opslagruimte vaste installaties aan te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Multi Storages.
  9. Het is de klant STRIKT VERBODEN in de opslagruimte de volgende goederen op te slaan (deze lijst is niet uitputtend):
   • Juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met emotionele of bijzondere waarde,
   • Cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen,
   • Elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft,
   • Vogels, vissen, dieren of ander levend organisme,
   • Afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen),
   • Voedsel en anderen aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken,
   • Vuurwapens, springstoffen of munitie,
   • Illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkrijgen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz…
   • Chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten,
   • Asbest en/of blauwleer,
   • (Kunst) mest,
   • Gasflessen en/of accu’s,
   • Vuurwerk,
   • Auto- en/ of motorwrakken; het opslaan van (oldtimer) auto’s en/of motoren die geen wrakken zijn is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door Multi Storages goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast, tevens dient de aanwezigheid van brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn; bovendien moet de klant te alle tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand gehouden te worden.
   • Brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (maar met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en/of motoren zoals gesteld hierboven).
   • Alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals;
    • Ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof- en andere peroxiden, chloriden, sterke salpeter- en perichloorzuren,
    • (Zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol, terpentijn, White spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contacten neopreenlijm,
    • (Zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden,
    • Schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf,
    • Bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers,
    • Irriterende stoffen en preparaten,
    • Sensibiliserende stoffen en preparaten,
    • Kankerverwekkende stoffen en preparaten,
    • Mutagene stoffen en preparaten,
    • Voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten,
    • Milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper,
    • Bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).
   • Als de Klant handelt in strijd met de artikelen 2.8 en/of 2.9 is de Klant tegenover Multi Storages aansprakelijk voor alle schade die Multi Storages hierdoor mocht lijden en stelt de Klant zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging. De Klant neemt er nota van dat Multi Storages de Goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Overeenkomst.
   • In het geval wordt vermoed dat de Klant in strijd handelt met deze Overeenkomst, meer bepaald in strijd met artikel 2, dan heeft Multi Storages het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot de Opslagruimte voor verificatie doeleinden (alle kosten hiervan komen ten laste van de Klant). Multi Storages kan, maar is niet verplicht, de Klant hiervan in kennis te stellen.
 1. Huurperiode
  1. Een Overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een initiële minimumperiode van 1 maand, tenzij anders wordt overeengekomen onder de speciale voorwaarden. Na deze minimumperiode van 1 maand wordt de Overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd en kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk of per e-mail worden opgezegd door de een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van tenminste 15 dagen.
 2. Huurprijs en wanbetaling
  1. De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per maand vooraf gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van toepassing). Bij de ondertekening van de Overeenkomst moet de Klant:
   • Een eerste verschuldigde factuur betalen die slaat op de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten in verband met de 1ste maand opslag,
  2. De huurprijs (exclusief eventuele belastingen) blijft gedurende de eerste zes (6) maanden van de Overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt Multi Storages zich het recht de huurprijs en eventuele kosten op gezette tijden te herzien. Herziene huurprijzen en kosten zijn van toepassing 30 dagen na publicatie of schriftelijke kennisgeving door Multi Storages. Multi Storages kan bij de ondertekening van de Overeenkomst aan de Klant een bijkomende waarborgsom vragen, gelijk aan 1 maand huur, om een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. Multi Storages kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet naleven van de Overeenkomst verhalen op deze waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien Multi Storages het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan de moet de Klant onmiddellijk de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborg. Er worden door Multi Storages nooit intresten betaald op gestorte waarborgen.
  3. De Klant verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs en kosten te betalen voorafgaand het begin van de periode waarmee deze overeenkomen. De Klant is bij niet nakoming hiervan, zonder dat enige kennisgeving is vereist, in verzuim.
  4. Als de Klant (zie artikel 4.5 voor Particuliere klant) alvorens de Opslagruimte effectief in gebruik te nemen de Overeenkomst opzegt of wijzigt is de Klant desondanks een vergoeding aan Multi Storages verschuldigd gelijk aan de huurprijs en eventuele kosten voor een periode van 15 dagen. De rest van de huurgelden, vergoedingen en kosten betaald bij de ondertekening van de Overeenkomst zal door Multi Storages aan de Klant terugbetaald worden. Een dergelijke terugbetaling zal nooit gebeuren door middel van contanten. Betaalde verzekeringspremies zullen nooit het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.
  5. In afwijking van artikel 4.4. Heeft de Particuliere klant het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst werd gesloten. Om het opzeggingsrecht uit te oefenen dient de Particuliere klant Multi Storages in een ondubbelzinnige verklaring te informeren (via de post of per e-mail naar info@multistorages.nl) over zijn beslissing om de Overeenkomst op te zeggen. Als de Particuliere klant van deze optie gebruikmaakt, zal Multi Storages de Particuliere klant onverwijld een ontvangstbewijs doen toekomen van een dergelijke opzegging via een duurzaam medium (bijvoorbeeld per e-mail). Om aan de deadline voor opzegging te voldoen, is het voldoende dat de Particuliere klant zijn kennisgeving over zijn uitoefening van het recht op opzegging verzendt voordat de bovengenoemd periode van veertien (14) dagen is verlopen. Als de Particuliere klant de Overeenkomst opzegt, zal Multi Storages alle betalingen die Multi Storages van de Particuliere klant heeft ontvangen zonder onnodig uitstel terugbetalen. Als de Particuliere klant Multi Storages heeft verzocht om te starten met de uitvoering van de opslagdiensten tijdens de voornoemde opzeggingsperiode, zal de Particuliere klant Multi Storages een vergoeding betalen die evenredig is met de uitgevoerde diensten tot het moment waarop de Particuliere klant Multi Storages inlichtte over zijn opzegging van de Overeenkomst, in vergelijking met een volledige uitvoering van de Overeenkomst.
  6. Multi Storages mag naar eigen inzicht, voor de verzending van de maandelijkse huurprijs en kosten papieren dan wel elektronische facturen opstellen en daarvoor het door de Klant opgegeven e-mailadres gebruiken. Indien Klant aandringt op het verkrijgen van papieren facturen via de Post zal door Multi Storages een maandelijkse kost aangerekend worden voor deze geleverde dienst. Daarnaast aanvaardt de Klant, voor alle doeleinden, email als een correct en afdoende middel van communicatie tussen Multi Storages en de Klant.
  7. Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum, dan mag Multi Storages de Klant de toegang tot de opslagruimte ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. Multi Storages heeft ook het recht de Klant een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt: 20 EUR voor de 1ste herinnering en 30 EUR voor de 2de herinnering. Bij iedere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling kunnen bijkomende incassokosten volgens, in overeenstemming met artikel 12.3 aangerekend worden. Zodra de Klant in verzuim is dan wel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd op grond van de Overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan verwerft Multi Storages de volgende aanvullende rechten:
   • De mogelijkheid tot het verbreken van het aangebrachte slot op de Opslagruimte alsook tot het aanbrengen van een nieuw slot,
   • De mogelijkheid, naar eigen inzicht, de Goederen te verwijderen uit de Opslagruimte om deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/ overdracht,
   • De mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de Goederen aan de Klant in rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/ overdrachten met zich zouden meebrengen,
   • De mogelijkheid de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de Klant een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs,
   • De mogelijkheid voor Multi Storages de Goederen in de Opslag Unit als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze Goederen.
   • De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 4.8 komen aan Multi Storages toe voor zover noodzakelijk ter betaling van eventuele kosten van Multi Storages naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan Multi Storages uit hoofde van deze Overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan de Klant terugbetaald worden. Als een Klant niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen, zal Multi Storages het saldo van de opbrengsten verder bijhouden voor rekening van de Klant. Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan Multi Storages ’s recht op betaling over huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze Overeenkomst en dit ongeacht of Multi Storages er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangegeven uit te oefenen.
  8. De Klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de Opslagruimte tot zekerheid dienen van Multi Storages ’s recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt ook dat deze zekerheid op de Goederen in de Opslagruimte tot een verlies van eigendom kan leiden.
 3. Huishoudelijk reglement
  • Toegang tot en verlaten van de Multi Storages vestiging. De Klant krijgt een persoonlijke toegangscode die het mogelijk maakt de Multi Storages vestiging binnen te komen. Telkens als de Klant toegang wil tot de Opslagruimte dient deze gebruik te maken van de persoonlijke toegangscode. De Klant dient de Multi Storages vestiging niet binnen te komen of te verlaten door met een andere klant of voertuig naar binnen/ buiten te gaan zonder de persoonlijke toegangscode te hebben ingevoerd. De Klant dient zich altijd van te verzekeren dat alle deuren en poorten gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van de Multi Storages vestiging. De Klant zal altijd verantwoordelijk zijn voor de derden aan wie extra toegangscodes/sleutels zijn afgegeven. Om veiligheidsredenen worden persoonlijke toegangscodes nooit medegedeeld via de telefoon, email of via SMS. Tenzij anders is overeengekomen, is de Opslagruimte toegankelijk voor de Klant tijdens de uren en dagen zoals geadverteerd op het kantoor van de Multi Storages vestiging. Toegang buiten deze toegestane uren en dagen is niet toegelaten. Een Klant kan een nieuwe Opslagruimte slechts in gebruik nemen tijdens de geadverteerde openingsuren. Indien Multi Storages en Klant overeenkomen dat de Opslagruimte toegankelijk is buiten de geadverteerde openingsuren zal door Multi Storages een maandelijkse kost aangerekend worden voor deze geleverde dienst. Multi Storages is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technische storingen, sneeuw of ongemakken, enz. die beletten dat de Klant de Opslagruimte binnen kan komen/ verlaten of die het gebruik van de liften onmogelijk maken.
  • Toegang van de Klant tot de opslagruimte. Elke Opslagruimte is beveiligd met een speciaal ontworpen afsluitsysteem waarop een persoonlijk slot aangebracht wordt. Multi Storages heeft een sleutel die haar toegang geeft tot de Opslagruimtes. Deze wordt alleen in noodgevallen gebruikt. Een Klant is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de Opslagruimte met behulp van het gekregen slot van Multi Storages.
  • Procedure in geval van noodgevallen/ brand. Elke Klant is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen liggen verspreid over het gebouw en zijn duidelijk gemarkeerd. Een Klant mag deze nooduitgangen nooit blokkeren met Goederen en moet deze uitgangen te allen tijde vrijlaten. De klant kan enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In het geval van misbruik zal Multi Storages van de Klant alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.
  • Binnen de Storage vestiging. De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is te allen tijde de laagste van
   • Een veilige snelheid of
   • 15 km/h. Parkeren is alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen. Binnen de Storage vestiging zijn de verkeersregels van toepassing. Binnen de Multi Storages vestiging geldt een strikt rookverbod. Het gebruik van trolleywagentjes, motorvoertuigen, liften of enige andere uitrusting die door Multi Storages ter beschikking wordt gesteld is altijd voor het eigen risico van de Klant. De Klant moet erop letten dat geen enkel van deze gebruikt of bediend worden door kinderen. Binnen de Multi Storages vestiging mogen kinderen nergens alleen achtergelaten worden. Trolleywagentjes die eigendom zijn van Multi Storages mogen door een Klant niet in een Opslagruimte opgeslagen worden op straffe van een boete van minstens 30 EUR per trolleywagentje/ per opgeslagen dag. De Klant mag geen Goederen opslaan als hierdoor het maximale draagvermogen van de vloer overschreden wordt. De Klant is verantwoordelijk hiervan naleving te verzekeren en de Klant moet het maximale laadvermogen met de Multi Storages Manager of een medewerker bespreken. Goederen in de Opslagruimte moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden, zonder druk uit te oefenen op de muren. Multi Storages is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels/ schade aangebracht door of aan de Goederen. Multi Storages heeft geen enkele verplichting om Goederen voor de Klant in ontvangst te nemen.
 1. Opslagruimte en beschikbaarheid van de Storage Unit
  1. Ten laatste op het ogenblik van of
   1. De startdatum van de Overeenkomst, of
   2. Het feitelijk in gebruik nemen van de Opslagruimte, wordt de Opslagruimte opgeleverd en aanvaard in goede staat zonder gebreken en bezemschoon.
  2. Multi Storages heeft altijd het recht om de Klant een andere Opslagruimte van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de Klant met zich meebrengt.
  3. Als er geen Opslagruimte van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van het in gebruik nemen van de Opslagruimte, dan heeft Multi Storages de keuze
   1. De Klant een Opslagruimte van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de behoeften van de Klant of
   2. De Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een Opslagruimte van het overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de Klant uit hoofde van Overeenkomst opgeschort tot de Opslagruimte beschikbaar is en de Klant is geen huur en kosten verschuldigd tot op de dag dat de Opslagruimte effectief ter beschikking wordt gesteld. Bovendien heeft de Klant in dergelijk geval van opschorting, als enige remedie, het recht de overeenkomst te beëindigen tegen volledige terugbetaling van de betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten. Multi Storages is nooit aansprakelijk voor enige schade ten laste van de Klant als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een opslagruimte.
  4. De Klant is niet gerechtigd tot het gebruik van een specifieke opslagruimte. Multi Storages heeft te allen tijde het recht een alternatieve Opslagruimte voor te stellen alsook het recht de Klant te verplichten de Goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve opslagruimte, mits een voorafgaande kennisgeving is gedaan met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.
 2. Verbod op onderhuur en overdracht
  1. Het is de Klant niet toegelaten de Opslagruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.
  2. Deze Overeenkomst is persoonlijk en de Klant gaat ermee akkoord dat het verboden is de Overeenkomst aan derden over te dragen met uitzondering van voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Multi Storages. Het recht om de Opslagruimte te gebruiken kan enkel door de Klant uitgeoefend worden.
  3. Multi Storages mag zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst overdragen aan om het even welke onderneming binnen de Multi Storages vestigingen onder de voorafgaande goedkeuring van de Klant.
 3. Bepaling van de aansprakelijkheden
  1. Het risico verbonden aan de opslag van Goederen in de Opslagruimte wordt altijd en uitsluitend door de Klant gedragen. Multi Storages is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Goederen noch zal Multi Storages aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de Klant. Multi Storages geeft de Klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid over de Multi Storages vestiging of de opslagruimte. Multi Storages zal de Goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de Goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze Overeenkomst. Multi Storages aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de Klant als de opslag van de Goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.
  2. Multi Storages zal inspecties of controles in de Opslagruimte door opsporings- en handhavingsinstanties toelaten. Multi Storages zal de Klant hieromtrent niet hoeven in te lichten en Multi Storages zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze instanties. Multi Storages is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. Multi Storages is daarom (zonder enige beperking) niet aansprakelijkheid voor schade aan de Goederen en/ of sloten en aangebrachte installaties ontstaan tijdens dergelijke inspecties en controles. De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die Multi Storages zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles.
  3. De Klant zal Multi Storages, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die Multi Storages lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de Klant van de Opslagruimte waaronder alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het gebruik van een Opslagruimte door de Klant.
  4. Multi Storages is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de Klant met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere klanten of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de Opslagruimte veroorzaakt door derden.
  5. De Klant gaat ermee akkoord dat gegeven
   • De beschikbaarheid van verzekering om de waarde van de Goederen te beschermen,
   • Het feit dat Multi Storages geen toegang heeft tot de Opslagruimte en het gebruik door de Klant van de Opslagruimte te controleren,
   • Het feit dat Multi Storages niet de gelegenheid heeft om het risico correct in te schatten, en
   • Het potentieel grote verschil tussen de door Klant betaalde huurgelden/kosten en de schade die Klant mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 8 billijk en redelijk zijn.
 1. Verplichting tot verzekering
  1. Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst moet de Klant de Goederen verzekeren tegen verlies en schade binnen het kader van een allrisk goederenverzekering om de volledige waarde van de Goederen te beschermen. Als dit niet gebeurt zal alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door Multi Storages) voor het risico en de rekening van Klant zijn. In het geval dat een dergelijke verzekering niet onderschreven wordt via Multi Storages, stemt Klant ermee in om deze verzekering te onderschrijven bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van Multi Storages bevatten op grand waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal tegenover Multi Storages, Multi Storages ’s verzekeraars en contractuele partners. Bovendien heeft de Klant bij het afsluiten van de Overeenkomst de verplichting Multi Storages een bewijs (certificaat) van dergelijke verzekering te verschaffen. Zolang een dergelijk bewijs niet is afgeleverd, moet Klant een allrisk goederenverzekering onderschrijven via Multi Storages. De Klant zal Multi Storages, Multi Storages ’s verzekeraars en contractuele partners altijd vrijwaren en schadeloosstellen tegen eventuele verhaal aanspraken door de verzekeraars van de Klant.
 2. Onderhoud en herstellingen
  1. Multi Storages heeft te allen tijde toegang tot de Opslagruimte om werkzaamheden en onderzoek uit te voeren (of te laten uitvoeren) in het kader van onderhoud, herstel, renovatie en uitbreiding, herpositionering, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen.
  2. Renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden van of aan de Opslagruimte leveren geen tekortkoming in de nakoming door Multi Storages op, ook niet als deze werkzaamheden enerzijds (tijdelijk) het genot en gebruik van de Opslagruimte beperken of verhinderen anderzijds ervoor zorgen dat Multi Storages toegang krijgt tot de opslagruimte. De klant zal de renovatie en/of herstel/ onderhoudswerkzaamheden gedogen en Multi Storages daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.
  3. De Klant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om schade te voorkomen aan de Opslagruimte of de eigendom van derden. In het geval van schade aan de eigendom van derden of Multi Storages ’s eigendom, is Multi Storages te allen tijde gerechtigd om herstellingen uit te voeren ten koste van de Klant. De Klant stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen 7 dagen na het versturen van een dergelijke factuur.
  4. In het geval dat Multi Storages toegang nodig heeft tot de Opslagruimte of als de Goederen vanuit de Opslagruimte dienen verplaatst te worden voor de hierboven vermelde doeleinden, zal Multi Storages de Klant hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten. Indien nodig zal Multi Storages aan de Klant verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere. Als de Klant nalaat dit te doen kan Multi Storages de Opslagruimte betreden om de Goederen, met de nodige zorg maar op risico van de Klant, zelf naar een andere Opslagruimte te verplaatsen.
 3. Toegang vanwege Multi Storages en/of derden
  1. In principe zullen Multi Storages en haar medewerkers de Opslagruimte pas betreden met voorafgaande toestemming van de Klant tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.
  2. In noodgevallen kan Multi Storages ook zonder toestemming van de Klant of waarschuwing aan de Klant de Opslagruimte te betreden (zo nodig door middel van openbreking). Met noodgevallen wordt hier onder meer bedoeld onderhoud, herstellingen en renovatie alsook alle plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.
  3. Bovendien heeft Multi Storages op verzoek van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties te allen tijde het recht zichzelf en deze overheden en instanties toegang te verschaffen tot de opslagruimte.
  4. Multi Storages heeft ook het recht alle sloten te verwijderen, zonder toestemming de Opslagruimte te betreden en de Klant de toegang tot de Opslagruimte te ontzeggen als de Klant (een van) de verplichtingen onder de Overeenkomst niet of niet correct nakomt of wanneer Multi Storages vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Meer in het bijzonder heeft Multi Storages het recht de Klant de toegang tot de Opslagruimte te ontzeggen en de Opslagruimte te betreden bij wanbetaling over verschuldigde huurgelden en kosten.
  5. Na de Opslagruimte te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 11 heeft Multi Storages het recht (maar niet de verplichting) om een inventaris van de opgeslagen Goederen op te stellen.
  6. Multi Storages is niet verplicht de toegangsrechten van een derde tot de Opslagruimte te controleren, met inbegrip van de toegangsrechten van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden of instanties. Voor feitelijke toegangsverschaffing tot de Opslagruimte door Multi Storages en/of deze overheden en instanties aanvaardt Multi Storages geen enkel aansprakelijkheid.
 4. Niet naleven en ontbinding Overeenkomst
  1. In het geval dat de Klant:
   • Niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken; of
   • Nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze Overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling over verschuldigde huurgelden en kosten); of
   • Het voorwerp uitmaakt van een faillissement of en andere insolventie gerelateerde maatregel, dan verkrijgt Multi Storages het recht te allen tijde de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal Multi Storages gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de Klant.
  2. In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant over, van, voor de beëindiging worden ingelicht en zal de Klant zijn/haar Goederen uit de Opslagruimte moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Als de Klant nalaat hiertoe over te gaan, zal Multi Storages toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de Goederen te verkopen of er zich van te ontdoen.
  3. Kosten gemaakt in verband met incasso en het naleven van de overeenkomst worden door de klant als volgt vergoed:
   • 15% kosten over het eerste uitstaande bedrag van€ 2.500,
   • 10% kosten over het volgende uitstaande bedrag van€ 2.500,
   • 5% kosten over het volgende uitstaande bedrag van€ 5.000,
   • 1% kosten over het volgende uitstaande bedrag van € 190.000.
   • 0,5% kosten over het overblijvende uitstaande bedrag.
   • Er kan door Multi Storages sowieso een minimumvergoeding van € 40 aangerekend worden.
 1. Einde Overeenkomst
  1. Bij het einde van de Overeenkomst is de Klant verplicht de Opslagruimte aan Multi Storages schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de Overeenkomst terug te leveren (een en ander met inachtneming van normale slijtage). Als de Klant hieromtrent in gebreke blijft, zal de Klant de door Multi Storages gemaakte kosten om enige schade te herstellen vergoeden.
  2. Alle Goederen die de Klant na beëindiging van de Overeenkomst in de Opslagruimte achterlaat, worden geacht door de Klant hetzij om niet aan Multi Storages te zijn overgedragen hetzij te zijn afgestaan (res derelicta), zulks ter keuze van Multi Storages. De achtergelaten Goederen zullen door Multi Storages op kosten van de Klant verwijderd worden (met een minimum van 50 EUR/m3). De Klant blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze Goederen Multi Storages wordt hierbij onherroepelijk gemachtigd door de Klant om diens Goederen eventueel te verkopen.
 2. Mededelingen, adreswijziging
  1. Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst mag Multi Storages, alle mededelingen of communicaties aan de Klant richten hetzij per post (op het adres vermeld in de Overeenkomst) hetzij per email of andere elektronische middelen (op het emailadres of enig ander elektronisch adres dat door de Klant medegedeeld werd).
  2. De Klant moet Multi Storages schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van het postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt.
 3. Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer
  1. De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt door Multi Storages als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking volgens de geldende wetten over gegevensbescherming, en in overeenstemming met de regels die vastgesteld zijn in het Privacy beleid van Multi Storages (dat online beschikbaar is op de website van Multi Storages of desgevraagd op papier in elke vestiging). Dit Beleid omschrijft de redenen waarom Multi Storages de persoonsgegevens verwerkt, de rechten van de Klant met betrekking tot de persoonsgegevens en andere belangrijke aspecten van de manier waarop Multi Storages deze persoonsgegevens verwerkt.
  2. De gegevens van de Klant, zoals opgeslagen in de bestanden van Multi Storages, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Multi Storages, onverminderd de geldende wetten over gegevensbescherming.
 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  1. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst vallen in principe onder de bevoegdheid van de Rechtbanken waar de Opslagruimte gevestigd is. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Multi Storages om beroep te doen op een andere Rechtbank die bevoegd is volgens de toepasselijke wetgeving.
  2. Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied van toepassing waar de Opslagruimte gevestigd is.
 5. Slotbepalingen
  1. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
  2. De Klant begrijpt en aanvaardt deze algemene verhuurvoorwaarden en de Klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden gratis beschikbaar zijn zowel in de vorm van een papieren exemplaar en ook online via de website van Multi Storages. Multi Storages is gerechtigd deze algemene verhuurvoorwaarden te wijzigen (de Klant wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post, email of Multi Storages ’s website). Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving van Multi Storages werd ontvangen of een bericht werd geplaatst op de website van Multi Storages. De Klant wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de Klant binnen de voormelde 30 dagen periode Multi Storages er schriftelijk van heeft ingelicht het niet eens te zijn met de wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen (met in acht name van een opzegtermijn van 15 dagen).
  3. Alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zullen geacht hoofdelijk en gezamenlijk te zijn, wanneer de Klant bestaat uit 2 of meer personen.
 6. Omzetbelasting
  1. Dit artikel is van toepassing op de Klant (huurder) die als ondernemer wordt aangemerkt voor de Wet op de Omzetbelasting 1968 – hierna ook te noemen “de Klant-ondernemer” – en die de Opslagruimte zal gebruiken voor prestaties waarvoor de Klant-ondernemer minimaal 90% aftrekrecht kan doen gelden. Dit artikel is niet van toepassing op particulieren.
  2. Voor de in artikel 18.1 genoemde Klant-ondernemer is omzetbelasting verschuldigd.
  3. Door ondertekening van deze Overeenkomst in zijn hoedanigheid van ondernemer gaat de Klant-ondernemer akkoord met de belaste verhuur.
  4. De Klant-ondernemer en Multi Storages verklaren uitdrukkelijk dat de huurprijs is vastgesteld met het uitgangspunt dat de Klant-ondernemer de Opslagruimte voor tenminste het bij wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting; zodanig dat kan worden geopteerd voor een met omzetbelasting belaste (ver)huur.
  5. De Klant-ondernemer en Multi Storages maken gebruik van de mogelijkheid die Mededeling 45, Besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571 biedt, zien af van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur en volstaan met een door de Klantondernemer in te vullen en te ondertekenen verklaring die integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
  6. Als de Klant-ondernemer de Opslagruimte niet (meer) gebruikt of laat gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting en daardoor de vrijstelling van afdracht van omzetbelasting over de huur wordt beëindigd, is de Klant­ ondernemer niet langer omzetbelasting over de huurprijs verschuldigd aan Multi Storages c.q. diens rechtsopvolger(s), in plaats daarvan is de Klant-ondernemer met ingang van de datum waarop die beëindiging van kracht wordt, naast de huurprijs een zodanige afzonderlijke vergoeding verschuldigd aan Multi Storages q. diens rechtsopvolger(s) dat deze volledig wordt gecompenseerd voor:
   • De niet (langer) aftrekbare omzetbelasting op de exploitatiekosten van de Opslagruimte of investeringen daarin als gevolg van het beëindigen van de optie voor Multi Storages c.q. diens rechtsopvolger(s).
   • De omzetbelasting die Multi Storages c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de fiscus moet betalen als gevolg van het beëindigen van de optie en herrekening als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of herziening als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 13 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Alle overige schade die Multi Storages c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt door het beëindigen van de optie.
  7. Het financiële nadeel dat Multi Storages q. diens rechtsopvolger(s) lijdt door het beëindigen van de optie wordt door de Klant-ondernemer aan Multi Storages  c.q. diens rechtsopvolger(s) steeds gelijktijdig voldaan met de periodieke huurprijsbetalingen en wordt, met uitzondering van de schade als bedoeld in 18.6 sub I, zo mogelijk door een annuïteit, gelijkelijk verdeeld over de resterende duur van de lopende huurperiode; het blijft echter terstond, volledig en ineens van de Klant-ondernemer opeisbaar als de overeenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd.
  8. Het in 18.6 sub II gestelde is niet van toepassing als bij het sluiten van de Overeenkomst de herzieningsperiode voor aftrek van voorbelasting voor de Opslagruimte is verstreken.
  9. Wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in 18.6, zal Multi Storages q. diens rechtsopvolger(s) aan de Klant-ondernemer berichten welke bedragen Multi Storages  c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de Fiscus moet betalen en inzicht geven in de overige schade als bedoeld in 18.6 sub (iii) Multi Storages  c.q. diens rechtsopvolger(s) zal haar medewerking verlenen als de Klant-ondernemer de opgave van Multi Storages  c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant-ondernemer.
  10. Als de Opslagruimte in enig boekjaar niet is gebruikt voor doeleinden als weergegeven in 18.4, stelt de Klant-ondernemer Multi Storages c.q. diens rechtsopvolger(s) binnen vier weken na afloop van het betreffende boekjaar hiervan in kennis met een door de Klant-ondernemer ondertekende verklaring. Binnen dezelfde termijn zendt de Klant­ ondernemer een afschrift van die verklaring aan de inspecteur Omzetbelasting.
  11. Als de Klant-ondernemer niet voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in 10 en/of niet voldoet aan de verplichting tot ingebruikname als bedoeld in 18.13, of achteraf blijkt dat de Klant-ondernemer een onjuist uitgangspunt hanteerde en Multi Storages c.q. diens rechtsopvolger(s) daardoor, naar achteraf blijkt, ten onrechte omzetbelasting over de huurprijs in rekening heeft gebracht, is de Klant-ondernemer in verzuim en is Multi Storages  c.q. diens rechtsopvolger(s) gerechtigd het daardoor ontstane financiële nadeel op de Klant-ondernemer te verhalen. Dit nadeel betreft de volledige omzetbelasting die Multi Storages c.q. diens rechtsopvolger(s) alsnog aan de Fiscus verschuldigd is, vermeerderd met rente, eventuele verhogingen, en ook verdere kosten en schade. Naast de in 18.6 weergegeven regeling voorziet de inhoud van dit lid in een schadevergoedingsregeling voor het geval de optie met terugwerkende kracht mocht worden beëindigd. De extra schade die voor Multi Storages c.q. diens rechtsopvolger(s) uit die terugwerkende kracht voortvloeit, is terstond, volledig en ineens van de Klant-ondernemer opeisbaar. Multi Storages c.q. diens rechtsopvolger(s) zal haar medewerking verlenen als de Klant-ondernemer de opgave van deze extra schade van Multi Storages c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Klantondernemer.
  12. Het in 18.6, 18.7, 18.9 en 18.11 gestelde is eveneens van toepassing als Multi Storages c.q. diens rechtsopvolger(s) pas na – al dan niet tussentijdse – beëindiging van de Overeenkomst wordt geconfronteerd met schade door beëindiging van de voor partijen geldende optie; ook die schade is dan terstond, volledig en ineens opeisbaar door Multi Storages, respectievelijk diens rechtsopvolger(s).
  13. Onverkort het overige dat hierover is bepaald in de overeenkomst, zal de Klant­ ondernemer de Opslagruimte in elk geval, met toepassing van het optierecht, in gebruik nemen voor het einde van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin de Klant-ondernemer het Gehuurde is gaan huren.